M.H. Administratiekantoor

Voor al uw financieel advies

Privacy verklaring

m.h.administratiekantoor m.h.administratiekantoor, gevestigd aan C. van Arkeldijk 14 1705 NP Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: http://mhadministratiekantoor.nl/ C. van Arkeldijk 14 1705 NP Heerhugowaard 0611784498


M.C.F Beers- Hooiveld is de Functionaris Gegevensbescherming van m.h.administratiekantoor Hij/zij is te bereiken via m.h.administratiekantoor@hotmail.com


Persoonsgegevens die wij verwerken m.h.administratiekantoor verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam 
 •  Geslacht 
 • Geboortedatum 
 •  Geboorteplaats 
 •  Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 •  E-mailadres 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken m.h.administratiekantoor verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: - burgerservicenummer (BSN)


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken m.h.administratiekantoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - 

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 •  m.h.administratiekantoor verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming m.h.administratiekantoor neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van m.h.administratiekantoor) tussen zit. m.h.administratiekantoor gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Fiscaal gemak, voor het vorzorgen van de aangifte Inkomstenbelasting/omzetbelasting. exact online voor het verwerken voor de boekhouding. Roos Loon voor het verwerken van de salaris.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
m.h.administratiekantoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieén) van persoonsgegevens:

 • persoonsgegevens Bewaartermijn 7 jaar  Reden verplichte bewaartermijn 
 • Personalia       Bewaartermijn 7 jaar  Reden verplichte bewaartermijn                        
 • Adres            Bewaartermijn 7 jaar  Reden verplichte bewaartermijn 
 • Enzovoort        Bewaartermijn 7 jaar  Reden verplichte bewaartermijn

Delen van persoonsgegevens met derden
m.h.administratiekantoor verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. m.h.administratiekantoor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken m.h.administratiekantoor gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door m.h.administratiekantoor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar m.h.administratiekantoor@hotmail.com.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


m.h.administratiekantoor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen m.h.administratiekantoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via m.h.administratiekantoor@hotmail.com